පැහැර ගැනීම

සිසුවියක් පැහැර ගැනීමට දැරූ උත්සාහයක් ව්‍යර්ථ වේ

බණ්ඩාරවෙල නගරයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ඉගෙනුම ලබන පාසල් සිසුවියක්, කිසියම් පිරිසක් විසින් පසුගිය සිකුරාදා පැහැරගෙන යෑමට දැරූ උත්සාහයක් ව්‍යර්ථ වී තිබෙනවා....