පාසල් ක්‍රීඩා තරග

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරග යළිත්

වසර 2කට පසු නැවතත් සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරග ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් පවසනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ...