පාර් ලිමේන්තුවේ

අද සිට දින 5ම පාර් ලිමේන්තුව රැස්වේ – හය සහ හත, විසි දෙවන සංශෝධනය විවාදයට

පාර් ලිමේන්තුව අද (03) සිට එළඹෙන සිකුරාදා දක්වා සතියේ දින 5ම රැස්වීමට නියමිතයි. පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා සම්පූර්ණ...