පාර්ලිමේන්තු

ජාතික සභාවේ පළමු රැස්වීම අද

පාර්ලිමේන්තුවේ අභිනවයෙන් ස්ථාපිත කෙරුණු ජාතික සභාව නමින් හැඳින්වෙන පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව අද (29) පළමු වරට රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. අද පෙරවරු...