පාර්ලිමේන්තුව

ජනපති, අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපති සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද (18) පස්වරුවේ කැඳවා...