පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම

අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමේ බලය ජනපතිට

අද (20) මධ්‍යම රාත්‍රීයෙන් පසු ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑ ම අවස්ථාවක දී පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට බලය හිමි වනවා. ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70...