ප්ලේන්ටි සහ කිරි තේ

ප්ලේන්ටි සහ කිරි තේ මිල අඩු වෙයි

ගෑස් මිල අඩුවීමට සමගාමීව ප්ලේන්ටියක සහ කිරි තේ කෝප්පයක මිල අඩු කිරීමට ආපනශාලා හිමියන් තීරණය කර තිබෙනවා. ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ...