පළාත් පාලන ආයතන

පළාත් පාලන ආයතන 340ක කාලය අනිද්දායින් අවසන්

පළාත් පාලන ආයතන 340ක නිල කාලය අනිද්දා අවසන් වීමට නියමිතව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්, පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම අප්‍රේල් මස...