පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිට සහ ජීවන් තොණ්ඩමන්

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිට සහ ජීවන් තොණ්ඩමන්ට කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු අද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී යි. ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තු...