පදක්කම්

රන් 84 ක් සමගින් පදක්කම් 144 ක් දිනූ මළල ක්‍රීඩා ප්‍රවීණයින් දිවයිනට

පළමු වන දකුණු ඉන්දීය ප්‍රවීණයින්ගේ විවෘත මළල ක්‍රීඩා ශුරතාවලියට සහභාගි වූ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවීණයින්ගේ මළල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම ඊයේ දිවයිනට පැමිණියා....