නේටෝ

නේටෝ සංවිධානයෙන් යුක්රේනයට තවදුරටත් අධිතාක්ෂණික අවි

යුක්රේනයට අධි තාක්ෂණික අවි තවදුරටත් ලබා දෙන බව නේටෝ සංවිධානය පවසනවා. එම සංවිධානය සඳහන් කළේ රුසියාව, යුක්රේනයට දිගින් දිගටම මිසයිල...