නෙළුම් කුළුන

නෙළුම් කුළුන මහජනතාවට හෙට (15) විවෘත වෙයි

දකුණු ආසියාවේ උසම සන්නිවේදන කුළුණ ලෙස සැලකෙන නෙළුම් කුළුන හෙට සිට ජනතාව සඳහා විවෘත කෙරෙනවා. මීටර් 300ක පමණ උසින් යුත්...