නිදහස් සැමරුම්

75 වන නිදහසට සමගාමීව නිවාස 2000ක්

“එක්ව නැගිටිමු” තේමාව කර ගනිමින් 75 වන නිදහස් සැමරුම් උලෙළ ගාලු මුවදොර පිටියේදී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව ජනාධිපති...