නායයෑම

පූනගල නායයෑමෙන් නිවාස විස්සකට අර්ධ හානි

බණ්ඩාරවෙල - පූනගල වතුයායේ සිදුවූ නායයෑමෙන් නිවාස විස්සකට අර්ධ හානි සහ තවත් නිවාස 3ක් පූර්ණ වශයෙන් හානි සිදුව ඇති බව...