න්‍යෂ්ටික යුද

දකුණු කොරියාව සහ ඇමරිකාව න්‍යෂ්ටික යුද අභ්‍යාසයකට සැරසේ

දකුණු කොරියාව සහ ඇමරිකාව න්‍යෂ්ටික අවි සම්බන්ධ යුද අභ්‍යසයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා මේ...