නව සභාපතිවරයෙක්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සභාපතිවරයෙක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ජාතික පොලිස් කොමිසමට (NPC) සාමාජිකයන් පත් කර තිබෙනවා. ජාතික පොලිස් කොමිසමේ නව සභාපතිධුරය සඳහා විශ්‍රාමලත්...