ධීවරයින්

දින හතරක් මුහුදේ අතරමං ව සිටි ධීවරයන් දෙදෙනෙකු බේරා ගැනෙයි

මසුන් ඇල්ලීම සඳහා මුහුදු ගොස් සිටිය දී අතරමං වූ ධීවරයින් දෙදෙනෙකු කල්පිටිය ප්‍රදේශයෙන් මුහුදු ගිය ධීවරයින් පිරිසක් බේරා ගෙන තිබෙනවා....