ධාවනය සීමා

හෙට සහ අනිද්දා වාහන ධාවනය සීමාකෙරෙන ආකාරය

පොල්ගහවෙල - අලව්ව දුම්රිය ස්ථාන අතර පිහිටි යාංගල් මෝදර දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (14) සහ අනිද්දා (15)...