දේශීය අදායම්

දේශීය අදායම් පනත් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ගැසට්ටුවට

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත (සංශෝධන) ගැසට් කර තිබෙනවා. මුදල් හා...