දේවගැති ජෙරම්

දේවගැති ජෙරම් ප්‍රනාන්දු අද දිවයිනට

ආගමික සංහිඳියාවට බලපෑම් එල්ල වන ආකාරයේ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීම හේතුවෙන් විදෙස් ගමන් තහනමකට ලක්ව සිටින දේවගැති ජෙරම් ප්‍රනාන්දු අද  රාත්‍රියේ...