දෙමළ

ලබන අඟහරුවාදා සියලු දෙමළ පාසල්වලට නිවාඩු

දීපාවලී උත්සවය නිමිත්තෙන් ඔක්තෝබර් 25 වැනි අඟහරුවාදා දින දිවයිනේ සියලුම දමිල පාසල් සඳහා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස නම් කිරීමට අධ්‍යාපන...