දුරකථන

දුරකථන ගාස්තු ඉහළ දැමීම ගැන නියාමන කොමිසම නීති උපදෙස් පතයි

දුරකථන සමාගම් විසින් පසුගියදා යලිත් වරක් ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් පැතීමට තීරණය...