දියේ ගිලී

ගාල්ලේ නිල් පොකුණේ ගිලී ළමයෙකු ජීවිතක්ෂයට

ගාල්ල තලාපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිල් පොකුණේ දිය නෑමට ගොස් වයස අවුරුදු 10ක කුඩා ළමයකු දියේ ගිලී මිය ගොස් තිබෙනවා. මෘත...