දර්ශන් ධර්මරාජ්ගේ

ජනපති දර්ශන්ට අවසන් ගෞරව දක්වයි

අභාවප්‍රාප්ත වූ ප්‍රතිභා පූර්ණ රංගන ශිල්පී දර්ශන් ධර්මරාජ්ගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා, ඔහුගේ දේහය තැන්පත් කර තිබූ බොරැල්ලේ පිහිටි...