දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය වැලිපැන්නෙන් අවහිර වෙයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න පිවිසුම ජලයෙන් යටවීම නිසා රථවාහනවලට අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුලුවීම සීමා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව බරවාහනවලට පමණක් අධිවේගී...