තුර්කි – සිරියා භූ කම්පනය

තුර්කි – සිරියා භූ කම්පනයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 41,000ක් දක්වා ඉහළට

තුර්කි - සිරියා භූ කම්පනයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 41,000ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සුන්බුන් අතර සිරවී සිටි 9 දෙනෙකු සතියකට පසුව...