තැපැල්

සංශෝධිත තැපැල් ගාස්තු ප්‍රකාශ කෙරේ

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංශෝධනය වන තැපැල් ගාස්තු ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ව්‍යාපාරික ලිපියක් සඳහා මෙතෙක් පැවති රුපියල් 15ක...