තැපැල් ඡන්ද

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර දීම 23 වැනි දා දක්වා

හෙට සිට ලබන 23 වැනි දා දක්වා සහතික කළ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල වෙත ගෙනවිත් භාර දීමට තැපැල්...