තැපැල්පති

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න හෙට සිට වයඹ ප්‍රධාන ලේකම් ධුරයට

වසර හතර හමාරකට අධික කාලයක් ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ තැපැල්පතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ජ්‍යේෂ්ට පරිපාලන නිලධාරියකු වන රංජිත් ආරියරත්න හෙට...