ත්‍රිරෝද රථ

ත්‍රිරෝද රථ නියාමනය වචනයට සීමා වෙලා – සංගම් වලින් චෝදනාවක්

ත්‍රී රෝද රථ නියාමනය වචනයට පමණක් සීමා වී ඇති බව සමස්ථ ලංකා ත්‍රී රෝද රථ රියදුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය පවසනවා. එහි...