තවත් කොටසක්

යුක්රේන හමුදා බක්මූට් හි තවත් කොටසක් අල්ලා ගනී

රුසියානු හමුදා පාලනය යටතේ පැවති බක්මූට් නගරයේ තවත් කොටසක් අත්පත් කර ගැනීමට යුක්රේන හමුදාව සමත් වී තිබෙනවා. යුක්රේන ප්‍රහාර හමුවේ...