තජිකිස්ථානය

තජිකිස්ථානයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

නැගෙනහිර - තජිකිස්ථානයේ විශාලත්වයේ අගය රිච්ටර් පරිමාණයේ ඒකක 6යි දශම 8ක භූ කම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ, අද...