ණය හිමියන් සමඟ ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීමේ එකඟතාවයක්

මැයි මාසයේදී ණය හිමියන් සමඟ ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීමේ එකඟතාවයක් – මහ බැංකු අධිපති කියයි

එළැඹෙන මැයි මාසයේදී චීනය, ඉන්දියාව, පැරිස් සමාජය ඇතුළු ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාළ එකඟතාවන්ට එළැඹීමට අපේක්ෂා කරන බව...