ඩෙංගු

වැසි රටාවේ වෙනසින් ඩෙංගු මදුරුවන්ගේ වැඩිවීමක්

ඩෙංගු මදුරු ඝනත්වය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ ඉදිරි කාලය තුළ ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යා හැකි බවට කීට විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ සංගමය...