ජෝ බයිඩන්

ඇමරිකානු ජනාධිපති හදිසියේම යුක්‍රේනයට

ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් හදිසියේම යුක්‍රේනයේ කියුව් අගනුවරට ගොඩබැස තිබෙනවා. ඒ හරියට ම රුසියාවේ ආක්‍රමණයේ පළමු සංවත්සරයට දින තුනකට පෙරයි....