ජෙසින්ඩා ආර්ඩන්

නවසීලන්ත අගමැති, ධුරයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කරයි

නවසීලන්ත අගමැති ජෙසින්ඩා ආර්ඩන් ලබන මාසයේ දී සිය ධුරයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. අභියෝගාත්මක...