ජැනට් යෙලන්

ඇමරිකානු භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා යුක්රේනයේ හදිසි සංචාරයක

ඇමරිකානු භාණ්ඩාගාර ලේකම් ජැනට් යෙලන් පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව හදිසියේ යුක්රේනයට ගොස් තිබෙනවා. එහි දී යුක්රේන ජනාධිපතිවරයා හමුවූ ඇය සිය රට...