ජාතික හැඳුනුම්පත

ජාතික හැඳුනුම්පත් ගාස්තු සංශෝධනය කෙරේ

ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට ලබන මස 1 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව ඉහළ නංවා...