ජල මට්ටම්

කැළණි, කළු ගංඟා සහ අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම් ඉහළට

දිවයින ආශ්‍රිතව පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් අද (15) දිනයේත් බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලට මෙන්ම ගාල්ල සහ...