ජල මට්ටම් තවදුරටත් ඉහළට

කළු, ගිං, නිල්වලා ජල මට්ටම් තවදුරටත් ඉහළට

වර්ෂාවත් සමඟ නිල්වලා ගඟ, පානදුගම ප්‍රදේශයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. කෙසේ වෙතත් පිටබැද්දර ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවූ සුළු ගං...