ජපානය

වසර අවසන් වීමට පෙර මෙරටට ණය දෙන රටවල් අතර හමුවක්

මේ වසර අවසන් වීමට පෙර මෙරටට ණය දෙන රටවල් අතර හමුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව ජපානය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එරට...