ජගත් ආරක්ෂක කවුන්සිලය

ඇෆ්ගන් කාන්තාවන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය වන බව ජගත් ආරක්ෂක කවුන්සිලය කියයි

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තාවන් හිංසනයට ලක් වන අයුරින් තලේබාන් පාලනය පනවා ඇති දැඩි නීති හේතුවෙන් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වන බව ජගත් ආරක්ෂක...