ඡන්ද පත්‍රිකා

මැතිවරණ කොමිසමෙන් මුද්‍රණාලයට පණිවිඩයක්

මීට පෙර කිසිදු අවස්ථාවක ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා මුදල් ලබාදෙන ලෙසට රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් ඉල්ලීමක් සිදුකර නොමැති බව මැතිවරණ කොමිසම...