ඡන්ද ගැසට්

පළාත්පාලන ආයතන ඡන්ද දිනය සඳහන් ගැසට් නිවේදනය අද මුද්‍රණාලයට

පළාත්පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන දිනය ඇතුළත් දැන්වීම ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා අද (30) දිනයේ රජයේ මුද්‍රණාලය වෙත...