චීන නාවික හමුදාව

චීන සමීක්ෂණ නෞකාවක් ජපාන මුහුදේ

චීන නාවික හමුදාවට අයත් සමීක්ෂණ නෞකාවක් ජපාන මුහුදු ප්‍රදේශයට ඇතුළු වී තිබෙනවා. ජපානයේ කගෝෂිමා ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේදී අලු‍යම 2.30ට පමණ...