චමරි අතපත්තු

කුසලානය දින ගැනීමට නො හැකි වීම පිළිබඳ නායිකා චමරි කනස්සල්ලෙන්

වසර 14කට පසු ව ආසියානු කුසලාන අවසාන මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබීමට අවස්ථාව ලැබුණ ද කුසලානය ජයග්‍රහණය කර ගැනීමට නො හැකි...