ගොවියන්

මහ කන්නය සඳහා ගොවියන්ට රුපියල් 20,000ක දීමනාවක්

එළඹෙන මහ කන්නයේ වගා කටයුතු සඳහා සියලු ම ගොවීන්ට දීමනාවක් ලබා දීමට රජය විසින් තීරණයක් ගෙන ඇතැ යි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය...