ගූගල් ගිණුම්

අක්‍රීය ගූගල් ගිණුම් ඉවත් කිරීමේ තීරණයක්

වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් අක්‍රිය තත්ත්වයේ පවතින ගූගල් ගිණුම් ඉවත් කිරීම සඳහා එහි හිමිකාරිත්වය දරණ ඇල්ෆබට් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා....