ගුරු දිනය

ශ්‍රී ලංකාව අද ලෝක ගුරු දිනය සමරයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ලෝක ගුරු දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ලොව ශ්‍රේෂ්ඨම වෘත්තීන් අතර ගුරු වෘත්තිය මුල්...