ගිගුරුම් සහිත වැසි

පහළ වායුගෝලයේ කැලඹිලි ස්වභාවයක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි

දිවයින ආශ්‍රිතව පහළ වායු ගෝලයේ පවතින කැලඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වළාකුලින් බරව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව...